O nas

O programie

Projekt „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” skierowany jest do grupy 765 uczniów wiejskich szkół Gminy Starogard Gdański oraz Gminy Bobowo o niskim poziomie kompetencji kluczowych oraz 100 nauczycieli szkół Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a przede wszystkim podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa kreatywności i innowacyjności. Podniesienie u nauczycieli umiejętności wdrażania aktywizujących metod pracy i TIK.

Co to jest Aflatoun?

„Aflatoun” to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat. Wdrażany jest w ponad 100 krajach na całym świecie i obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób. Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. W ramach programu tworzone są lokalne Kluby Aflatoun, dzięki którym edukacja odbywa się w sposób ciągły, a nie doraźny.

Zajęcia w Klubie Afatoun

„Klub Aflatoun” to:

  • miejsce, w którym młodzi przebywają
  • miejsce wyjątkowych doświadczeń
  • miejsce przyjazne edukacji nieformalnej
  • miejsce gdzie jest przestrzeń dla młodzieży
  • miejsce, w którym pracują aktywni pracownicy

Całość materiału oparta jest na 5 kluczowych sekcjach tematycznych:

Sekcja 1: Aflatoun i Ja

Sekcja zawiera moduły mające na celu zapoznanie się uczestników ze sobą i z programem oraz uruchamia proces grupowy wśród uczestników, którzy przyglądają się sobie i najbliższemu otoczeniu. Sekcja zawiera także zestaw aktywnych gier, które pozwalają uczestnikom na zwiększenie ich motywacji do kształcenia w obszarze finansów

Sekcja 2: Zrozumienie i odkrywanie siebie

Sekcja ta zawiera scenariusze zajęć służące lepszemu poznaniu się młodych osób. Ćwiczenia ułatwiają dokonanie samooceny, zwłaszcza w obszarze kompetencji miękkich i wyznawanych wartości. Ich wykorzystanie pozwoli młodzieży nabrać pewności siebie oraz ułatwi uświadomienie unikalnych cech. Wszystko to pozwoli wykształcić w uczestnikach poczucie siły wewnętrznej i zdolności w kontrolowaniu własnego życia. Ćwiczenia z sekcji 2 mają także na celu pokazanie młodym ludziom, jak wiele ich łączy. Zawarte treści promują zrozumienie i otwartość w stosunku do „innych”, co jest odpowiedzią na mowę nienawiści i wzmacnia w odbiorcach postawy empatyczne.

Sekcja 3: Prawa i obowiązki

Sekcja obejmuje zestaw ćwiczeń kształcących dzieci i młodzież w zakresie praw, jakie im przysługują, zawartych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Kluczowy nacisk w tej sekcji położony jest na to, aby młode osoby zrozumiały, że mają prawo korzystać ze swoich praw niezależnie od tego, czy dorośli spełniają swoje obowiązki wobec nich, czy też nie. Równocześnie ćwiczenia z tej sekcji pozwalają nauczyć młodzież korzystania z ich praw, szukania instytucji, które mogą im w tym pomóc, ale taż wywiązywania się z nałożonych na młodzież obowiązków. Uczą zatem dobrego i świadomego obywatelstwa oraz ukazują grupy niezależnych praw (osobiste, socjalne, kulturalne i polityczne). Taki układ zadań uczy dzieci różnych rodzajów odpowiedzialności wobec siebie i innych.

Sekcja 4: Oszczędzanie, wydawanie i planowanie budżetu

Sekcja 4 to nauka o odpowiedzialnym używaniu i gromadzeniu zasobów finansowych, naturalnych i pochodzących z innych źródeł (ludzkich, naturalnych, pieniężnych i niepieniężnych). Ta sekcja kładzie nacisk na umiejętności, które pomogą młodzieży wykazać się odpowiedzialnym używaniem i zarządzaniem zasobami. Młodzież uczy się rozwiązywania problemów w trakcie gier symulacyjnych, praktycznych działań i ćwiczeń. Dają one możliwość planowania i dokonywania wyborów, które będą przydatne młodzieży np. podczas realizowania przedsięwzięć społecznych.

Sekcja 5: Finansowe i społeczne przedsięwzięcia dzieci

Sekcja ta zawiera scenariusze zajęć dotyczące planowania i podejmowania samodzielnych inicjatyw młodzieżowych. Ćwiczenia z tej sekcji pomagają młodym osobom zrozumieć rolę działań finansowych w kreowaniu przedsięwzięć społecznych. Pozwalają im także na uświadomienie, że aktywność społeczna przekłada się na podniesienie poziomu życia, nie tylko osoby jej podejmującej, ale całej społeczności. Gry edukacyjne zaprezentowane w sekcji 5 maja na celu stworzenie okazji na zajęciach d praktycznego doświadczenia i zaangażowania się dzieci w przedsięwzięcia miejscowe, co niewątpliwie pomoże im na kontynuowanie takich działań w przyszłości w praktyce. Wszystkie sekcję zawierają 64 ćwiczenia i zajmują prawie 48 godzin czasu.